Regulamin sklepu

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady działania sklepu internetowego www.indevice.pl zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”. Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę jest platformą, za pośrednictwem której marka INDEVICE umożliwia Klientom zapoznanie się z oferowanymi Produktami oraz ich nabycie. W tym celu platforma INDEVICE udostępnia Klientom odpowiednie narzędzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne, oraz nabycie Produktów na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 1. Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie

1. Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy w strukturze sklepu (systemu wymiany informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów) dostępny pod adresem www.indevice.pl, za pośrednictwem którego Klient może nabywać Produkty.
2. Sprzedawca – marka INDEVICE, www.indevice.pl, biuro@indevice.pl należąca do spółki: BMKL Grupa Lackosz Spółka jawna z siedzibą w Trzebini, ul. Grunwaldzka 93/6 32-540 Trzebinia, NIP: 628-227-80-91, REGON: 384267582, adres strony internetowej: www.bmkl.pl, adres poczty elektronicznej: biuro@bmkl.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000801193.
3. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego), jak również osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać ze Sklepu Internetowego.
4. Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Przedsiębiorca Indywidualny – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
6. Strona –Sprzedawca i Klient, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
7. Produkty – produkty prezentowane i oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę.
8. Konto Klienta – osobisty panel administracyjno-informacyjny Klienta w Sklepie Internetowym, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji, gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych.
9. Rejestracja – założenie przez Klienta Konta w Sklepie Internetowym.
10. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), ustalany w Serwisie samodzielnie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta podczas procesu Rejestracji, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta.
11. Koszyk – narzędzie systemowe (funkcjonalność) ułatwiające Klientom dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych Produktów w jednym miejscu, celem ich zbiorczego nabycia. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka”
12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.
14. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy BMKL Grupa Lackosz Spółka jawna a Klientem, zawierana na odległość, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.
15. Serwis – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Sprzedawcę w domenie indevice.pl.
16. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
17. Newsletter – udostępniana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Produktów, usług lub wizerunku Sprzedawcy lub innych podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą.
18. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów:
a. firmę kurierską, przewozową;
b. operatora skrytek pocztowych (paczkomat).
19. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

§ 2. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Umowy zawieranej z Klientem. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do produktów, wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji produktów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy.
3. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
4. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu
5. Umowa zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta Formularza zamówienia.
6. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego w Serwisie.
7. W Koncie Klienta Sprzedawca udostępnia historię zakupów dokonywanych w Sklepie Internetowym.
8. Sprzedawca zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Serwisu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
9. Sprzedawca nie jest dostawcą „Internetu” ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Klient we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego z odpowiednimi zabezpieczeniami lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwy jest kontakt ze Sklepem internetowym i korzystanie z jego funkcjonalności
10. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Sklepie internetowym.
11. W razie naruszenia postanowień regulaminu, Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym składania Zamówień i/lub Rezerwacji, jak również może ograniczyć dostęp Klienta do Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym.
12. Sprzedawca może prowadzić testy nowych funkcjonalności lub rozwiązań technicznych Sklepu Internetowego. Informacje o nich będą umieszczane w Sklepie internetowym, jeśli będą wpływać na prawa i obowiązki Klientów.
13. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
14. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
15. Sprzedawca nie odpowiada za błędy typograficzne na stronach internetowych, w broszurach, katalogach i ulotkach reklamowych drukowanych i rozpowszechnianych pocztą elektroniczną. Ilustracje zamieszczone w materiałach reklamowych służą jedynie do ogólnego przedstawienia Produktu i nie gwarantują otrzymania identycznego produktu.
16. Klient zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi właściwościami, oraz zasadami działania Produktu przed dokonaniem zakupu.
17. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów Produktów na podstawie nieprawidłowej interpretacji przez kupującego funkcjonalności, budowy i przeznaczenia przedmiotu zakupu.
18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie internetowej Sklepu internetowego.

§ 3. Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu
4. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
5. Klient po Rejestracji oraz późniejszym logowaniu w Sklepie Internetowym może dokonać zmiany danych oraz dodać adresy wysyłkowe do realizacji zamówienia
6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
7. Sprzedawca ma prawo zrezygnować z utrzymywania Konta Klienta lub dowolnej jego funkcjonalności, w szczególności w przypadku gdy w ciągu 12 miesięcy od daty ostatniej Umowy z wykorzystaniem Konta Klienta nie zawarto żadnych innych Umów. O rezygnacji Klient zostanie poinformowany z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w Koncie Klienta oraz po zalogowaniu się na Koncie Klienta.

§ 4. Zamówienia

1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę.
3. Sprzedający prowadzi obsługę sprzedaży w dni robocze w godzinach od 8:00-16:00
4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Produkt, oraz dodaje go do „Koszyka”. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „Koszyku” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie za pomocą dostępnego Formularza zamówienia, wybierając następnie na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia, Klient jest informowany o danych Sprzedawcy o łącznej cenie za wybrany Produkt i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową.
5. Dla każdego Produktu Sprzedawca udostępnia informację o ilości dostępności. W szczególnych przypadkach ilość Produktu, jaki zakupuje Klient może być ograniczona, o czym Klient jest każdorazowo informowany podczas składania zamówienia
6. Po zawarciu Umowy, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem na podany numer telefonu, w celu zbadania poziomu satysfakcji Klienta z przeprowadzonej transakcji w Sklepie Internetowym lub w celu zasięgnięcia informacji o użytkowaniu produktu.

§ 5. Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Produkcie stanowią ceny netto i brutto, wyrażone w złotych polskich (PLN) Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
• płatność przelewem bankowym – Wybierając tę formę płatności klient otrzyma wraz z potwierdzeniem zamówienia fakturę pro forma. Dokument faktura pro forma nie jest dokumentem księgowym i nie stanowi podstawy rozliczenia księgowego. Płatność wyszczególnioną w dokumencie w pozycji do zapłaty należy dokonać przelewem bankowym w terminie do 3 dni roboczych. Sprzedawca dokona anulowania zamówienia nie otrzymawszy zapłaty w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych. Sprzedawca poinformuje kupującego o anulowaniu transakcji.
• płatność PayU
• płatność PayPal
3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 3 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.
5. Dostarczone Produkty pozostają własnością Sprzedawcy do czasu pełnej zapłaty ceny, a przeniesienie własności następuje pod warunkiem zawieszającym (art. 589 Kodeksu cywilnego). Zamawiający przed opłaceniem faktury nie może Produktu zastawić, ani nieodpłatnie przekazać stronie trzeciej
6. Jeżeli w ramach jednolitej gospodarczo transakcji o wartości przekraczającej kwotę 15 000 zł Klient dokona zakupu, jako Przedsiębiorca będący podatnikiem VAT, wówczas transakcja taka będzie podlegała szczególnemu rozliczeniu w obszarze podatku od towarów i usług (tzw. mechanizm podzielonej płatności). W takim przypadku Klient zostanie automatycznie powiadomiony przez system Sklepu Internetowego o zasadach rozliczenia transakcji i dalszych krokach.

§ 6. Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Sprzedawca zamieszcza na stronie Sklepu internetowego informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
3. Czas dostawy Produktu podawany jest jedynie orientacyjnie bez zobowiązania ze strony Sprzedawcy, a rzeczywisty czas dostawy może przekroczyć podawany czas.
4. Produkty są dostarczane do Klienta na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku przesyłek przekraczających wagę 30 kg, wartość przesyłki wzrasta oraz Klient ma możliwość zakupu dodatkowej usługi tj. wniesienia zamówionego Produktu do pierwszego pomieszczenia znajdującego się w lokalu Klienta pod adresem wskazanym w formularzu zamówienia, o czym każdorazowo informowany jest w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem komunikatów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu.
5. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
6. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT albo przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas składania zamówienia, fakturę VAT obejmującą dostarczane Produkty. Faktura VAT dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF.
7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

§ 7. Rękojmia na rzecz Konsumentów

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Produkt może posiadać ślady przypominające ślady użytkowania (jest to efekt przeprowadzanej na wyrywkowych produktach kontroli jakości i testu prawidłowego funkcjonowania). Różnice w wyglądzie nie mające wpływu na funkcjonalność przedmiotu zakupu nie podlegają gwarancji.
2. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient będący Konsumentem może:
a. żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad, albo
b. żądać usunięcia wady, albo
c. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
d. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a w konsekwencji żądać zwrotu zapłaconej ceny, jednak Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
3. Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od Umowy, jeśli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
4. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. art. 5611 § 2 i 3 Kodeksu cywilnego.
5. Wady Produktu nie stanowi brak funkcjonalności przy użytkowaniu produktu w warunkach nieprzewidzianych przez Sprzedawcę.
6. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w dowolnej formie, przy czym w celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji, reklamacja powinna został wysłana w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
8. Klient ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Produktu na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, na podstawie której Sprzedawca może rozpatrzyć reklamację Produktu w ciągu 14 (czternaście) dni, od dnia żądania zawierającego reklamację.
9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
10. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

§ 8. Rękojmia na rzecz osób niebędących Konsumentami

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych. jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta niebędącego Konsumentem, w szczególności względem Indywidualnego Przedsiębiorcy, osoby prawnej lub przedsiębiorcy prowadzącego działalność w jakiejkolwiek innej formie, wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych poniżej. Produkt może posiadać ślady przypominające ślady użytkowania (jest to efekt przeprowadzanej na wyrywkowych produktach kontroli jakości i testu prawidłowego funkcjonowania). Różnice w wyglądzie nie mające wpływu na funkcjonalność przedmiotu zakupu nie podlegają gwarancji.
2. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient niebędący Konsumentem może:
a. żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad, albo
b. żądać usunięcia wady.
3. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca
4. Wady Produktu nie stanowi brak funkcjonalności przy użytkowaniu produktu w warunkach nieprzewidzianych przez Sprzedawcę.
5. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy,.
6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
7. Klient ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Produktu na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, na podstawie której Sprzedawca może rozpatrzyć reklamację Produktu w ciągu 14 (czternaście) dni, od dnia żądania zawierającego reklamację.
8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania rzeczy Klientowi.
9. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

§ 9. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, a także Przedsiębiorca Indywidualny zawierający Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Klient niebędący Konsumentem, albo Przedsiębiorcą Indywidualnym, co do którego spełnione są okoliczności opisane powyżej, nie może odstąpić od zawartej Umowy.
3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się:
a. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
i. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
ii. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
b. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
4. Klient może zrealizować uprawnienie do odstąpienia od Umowy o którym mowa w ust. 1 powyżej, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia podpisanego przez Klienta przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
5. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
6. Sprzedawca ma obowiązek, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Produktu do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Produktu.
7. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia o którym mowa w ust. 1 powyżej, wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
9. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
h. zawartej w drodze aukcji publicznej.

§ 10. Odpowiedzialność

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie ze Sklepu internetowego.
2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem internetowym.
3. Klient ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie ze Sklepu internetowego za pośrednictwem własnego Konta.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
5. Sprzedawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

§ 11. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 12. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest spółka BMKL Grupa Lackosz Spółka jawna z siedzibą w Trzebini, ul. Grunwaldzka 93/6 32-540 Trzebinia, NIP: 628-227-80-91, REGON: 384267582, adres strony internetowej: www.bmkl.pl, adres poczty elektronicznej: biuro@bmkl.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000801193.
2. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Administrator przewiduje przekazanie danych osobowych Kupującego podmiotom które świadczą usługi na rzecz Administratora związane z wykonaniem umowy tj. usługi księgowe, informatyczne, kurierskie oraz podmiotom świadczącym usługi prawne. W pozostałym zakresie Administrator nie zamierza nikomu przekazywać danych osobowych poza przypadkami gdy obowiązek ich udostepnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.
4. Kupującemu przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych Kupującego.
5. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Całość polityki prywatności Kupującego znajduje się indevice.pl/polityka-prywatnosci

error: Treść chroniona